Registersbeskrivning

Datasekretess

Vi respekterar våra kunders rätt till integritetsskydd och datasekretess. Vi hanterar alla personuppgifter ansvarsfullt inom ramen för lagen om personuppgifter.

Mer information: www.rodakorset.fi/dataskydd.

Registerbeskrivning

Registeransvarig
Finlands Röda Kors
Fabriksgatan 1a, 00140 Helsingfors
FO-nummer: 0116988-7

Kontaktperson för registerärenden
Marianna Preller
tfn 020 701 2000
tietosuoja(at)rodakorset.fi

Registrets namn
Finlands Röda Kors/ Webbutikens kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla Finlands Röda Kors kundregister samt arkivering och hantering av kundernas beställningar. Uppgifterna i registret används till egen direktmarknadsföring om inte kunden har förbjudit direktreklam. För elektronisk direktreklam ber vi kunden skilt om tillstånd i enlighet med personuppgiftslagen. Registret används också för uppföljning av paket som kommit bort.
Kunden har rätt att kontrollera, ändra i och avlägsna uppgifter om sig själv ur registret. Kunduppgifterna i registret överlåts inte till utomstående. Personuppgifterna hanteras inom ramen för och i enlighet med lagen om personuppgifter.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla kundregistret för Finlands Röda Kors webbutik. Behandlingen av nödvändiga personuppgifter krävs för genomförandet av verksamheten.

 Personuppgifterna i registret används för:

-behandling och arkivering av kundernas beställningar

-kundtjänsten

-direktmarknadsföring

-uppföljning av försändelser

-statistikföring och uppföljning

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Finlands Röda Kors. Leveransuppgifterna ges till den aktör som levererar beställningen, det vill säga Posti eller Matkahuolto. De registrerades personuppgifter lagras i tre år efter den senaste beställningen. 

Registrets innehåll
Följande uppgifter kan behandlas i registret:

Identifieringsuppgifter:

-namnuppgifter

-födelsedatum (endast för medlemmar)

-medlemsnummer

-kontaktuppgifter:adress,telefonnummer,e-postadress

Uppgifter om användningen av tjänster:

-Tillstånd och samtycken

-Förbud mot direktmarknadsföring och undersökningar

-Identifierare som används vid riktning av marknadsföring

-Grupperingsuppgifter samt andra uppgifter som härletts med hjälp av analytik

-Uppgifter om kakor (cookies)

-Logguppgifter

-Sessions-ID

-IP-adresser

-Betalningstransaktioner och uppgifter om betalningsförmedling

-Kundrespons

Röda Korset sparar endast sådana uppgifter som är viktiga för organisationens verksamhet och användningsändamålen för uppgifterna, och för behandlingen av vilka det finns lagenliga förutsättningar. Uppgifter som inte längre behövs för användningsändamålet, är föråldrade eller som det av någon annan orsak inte längre finns grunder för att behandla anonymiseras eller raderas på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs.


Regelmässiga informationskällor
Uppgifter om en person tas emot och uppdateras regelmässigt:

1) när kunden registrerar sig i webbutiken
2) när kunden beställer produkter
-genom beställning i webbutiken
-i samband med kundbetjäning
-per e-post
3) Kakor:
-På Röda Korsets webbplats används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som skickas till och sparas på användarens dator och som gör det möjligt för administratören av en webbplats att identifiera ofta återkommande besökare, underlätta inloggningen och framställa aggregerad information om besökarna. Med hjälp av dessa uppgifter kan Röda Korset kontinuerligt förbättra webbplatsens innehåll. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. De används för att Röda Korset ska kunna erbjuda användarna information och tjänster som överensstämmer med deras individuella behov.
Om en person som besöker Röda Korsets webbplats inte vill att Röda Korset ska få tillgång till ovanstående information med hjälp av kakor, kan användningen av kakor blockeras i webbläsarens inställningar. Kakorna kan dock vara nödvändiga för att vissa webbplatser och tjänster som Röda Korset upprätthåller eller erbjuder ska fungera som de ska. Därmed garanterar Röda Korset inte att alla tjänster fungerar om funktionen för kakor har blockerats. Lista av kakor som webbplatsen använder och beskrivning om deras funktion finns nedan i slutet.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifterna lämnas inte ut utanför Finlands Röda Kors. Uppgifterna lämnas ut till myndigheter i situationer där lagen kräver det, exempelvis för att utreda och förhindra missbruk.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter kan överföras utanför Europeiska Unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i den omfattning som är nödvändig för det tekniska genomförandet av hanteringen av informationen. I sådana fall följs kraven i Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning vid överföringen. Data kan överföras exempelvis med stöd av standardklausuler som godkänts av Kommissionen eller till mottagare i USA som förbundit sig till systemet EU-US Privacy Shield. Uppgifter överförs till följande länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet [USA].

Principer för skydd av registret
-Personuppgifter som behandlas i fysisk form: Material som behandlas i fysisk form lagras och behandlas i övervakade utrymmen.
-Elektroniskt material: Uppgifterna behandlas i databaser eller filer som skyddas med hjälp av lösenord eller andra tekniska verktyg. Endast specifika på förhand utsedda personer har tillgång till databaserna och filerna. Endast de frivilliga, som i sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter, har behörighet att behandla personuppgifterna. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till uppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:
-begära en kopia av sina personuppgifter
-begära att uppgifter om honom eller henne korrigeras eller raderas om tillämplig dataskyddsreglering inte kräver att uppgifterna sparas
-begära att behandlingen av uppgifter om honom eller henne begränsas eller motsätta sig behandlingen av uppgifterna
-begära rätt att överföra sina uppgifter från ett system till ett annat så som föreskrivs i tillämplig dataskyddslagstiftning
-helt eller delvis förbjuda att han eller hon kontaktas i direktmarknadsförings- eller forskningssyfte
-lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke, har den registrerade rätt att återkalla samtycket till behandling av personuppgifter som han eller hon har gett. Detta påverkar inte den behandling av personuppgifter som ägt rum före återkallelsen. Kontakter som gäller rätten till insyn, rätten till korrigering eller förbud ska i första hand framföras i skriftlig form till den e-postadress som anges i punkt 2. Om det inte är möjligt att framföra ärendet per e-post kan det alternativt göras per brev, genom att kontakta kundtjänsten eller genom ett personligt besök på något av Röda Korsets verksamhetsställen. Röda Korset skickar svaren till den e-postadress till den registrerade som Röda Korset känner till. I undantagsfall kan svaret skickas till den postadress som Röda Korset känner till.

Lista av kakor

I tabellen nedan listas alla cookies som denna webbplats använder och den information som cookies samlar in.

Cookie namn Cookie beskrivning
FORM_KEY Lagrar en slumpmässigt genererad nyckel som används för att förhindra falska förfrågningar.
PHPSESSID Ditt session-ID på servern.
GUEST-VIEW Låter dig visa och redigera beställningar som gästanvändare.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Länk till din kundvagn och visningshistorik om du frågade efter denna information.
STF Information om de produkter du har mailat till dina vänner.
STORE Språkversionen av den butik du har valt.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Anger om kunden har tillåtit kakor.
MAGE-CACHE-SESSID Gör det lättare att cacha innehåll i webbläsarens cache för snabbare sidor.
MAGE-CACHE-STORAGE Gör det lättare att cacha innehåll i webbläsarens cache för snabbare sidor.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Gör det lättare att cacha innehåll i webbläsarens cache för snabbare sidor.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Gör det lättare att cacha innehåll i webbläsarens cache för snabbare sidor.
SECTION-DATA-IDS Gör det lättare att cacha innehåll i webbläsarens cache för snabbare sidor.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Gör det lättare att cacha innehåll i webbläsarens cache för snabbare sidor.
X-MAGENTO-VARY Gör det lättare att cacha innehåll på servern för att ladda sidor snabbare.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Gör det lättare att översätta innehåll till olika språk.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Gör det lättare att översätta innehåll till olika språk.
Produkter
Växla Nav